Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Rojewo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 22 czerwca 2020 roku Gmina Rojewo podpisała umowę o przyznanie pomocy na realizację
Operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo” mająca na celu rozwój Gminy Rojewo, poprawę warunków życia mieszkańców i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska nieczystościami i wodami deszczowymi wprowadzanymi do gruntu. Działanie zwiększy stopień skanalizowania Gminy Rojewo. Projekt uzupełni system sieci kanalizacyjnej
w miejscowościach, gdzie nie jest możliwa budowa sieci kanalizacyjnej.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
 w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowany efekt operacji: wybudowanie 43 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo

Wartość uzyskanego dofinansowania: 540 365,00 zł