Dnia 24.10.2022 r.  podpisana została umowa  o dofinansowanie z CUPT na  projekt pn.: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego   – SUMP BydOF wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz promocją SUMP BydOF” w ramach Działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach , Oś priorytetowa VI , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Termin realizacji projektu 2021-2023.

SUMP BydOF - umowa podpisana