Gmina w Unii Europejskiej
Gmina w Unii Europejskiej
Gmina w Unii Europejskiej
Gmina w Unii Europejskiej
Gmina w Unii Europejskiej

Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn.: „Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo” o wartości 12 500,00 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup materiału roślinnego wysadzonego na działce nr 38/1 wzdłuż przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Jarki. W ramach zadania wysadzono 90 roślin, tj. klon pospolity, brzozę brodawkowatą, głóg jednoszyjkowy, sosnę pospolitą oraz porzeczkę alpejską. Na realizację projektu uzyskano 10 000,00 zł, stanowiące 80% kosztów kwalifikowalnych.

Zakup i nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy Rojewo

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmin Rojewo” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Poprawa stanu technicznego drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, wpływająca na poprawę poziomu bezpieczeństwa i poziomu życia mieszkańców.

W dniu 25 maja 2016 roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo-Dobiesławice, Gmin Rojewo”. Wsparcie finansowe ze środków EFRR w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 63,63% , co stanowi 506 921,00 zł. Projekt ma na celu rozwój infrastruktury wiejskiej poprzez przebudowę drogi gminnej w m. Płonkowo oraz Dobiesławice obejmuje przebudowę drogi Płonkowo-Dobiesławice na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 246 do drogi powiatowej nr 2522C. Łączna długość przebudowywanego odcinka to 1,114 km. W ramach przebudowy zostanie wykonane odwodnienie, nawierzchnia bitumiczna, zjazdy oraz oznakowanie. Planowany termin zakończenia operacji: listopad 2016 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

10 lipca br. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego przyjął projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego identyfikuje i zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju oraz najważniejsze priorytety inwestycyjne. Strategia formułuje problemy ważne dla ORSG wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele rozwojowe. Strategia zawiera listę przedsięwzięć planowanych do  finansowania zarówno w ramach polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również listę projektów komplementarnych, przewidzianych do realizacji   z innych źródeł finansowania.

W ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego realizowane będą zadania,  które odpowiadają  na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Zadania muszą być zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020. 

Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego tworzą Powiat Inowrocławski, cztery gminy miejskie: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość oraz trzy gminy wiejskie: Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo.

Wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu w dniach
od 15 lipca 2015 r.  do 28 lipca 2015 r. do godz. 15.30

Opinie i uwagi do projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego należy kierować do Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w formie pisemnej (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) lub elektronicznej na adres: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl w tytule e-maila wpisując: „Konsultacje projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.

Projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego wraz z formularzem konsultacji dostępne są na stronie internetowej: www.inowroclaw.powiat.pl, w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38(pokój 152 oraz 156), na stronach internetowych oraz w siedzibach sygnatariuszy Porozumienia na rzecz rozwoju ORSG Powiatu Inowrocławskiego (Gminy: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo) oraz na stronach internetowych
i w siedzibach partnerów społeczno-gospodarczych, wchodzących w skład Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
z głosem opiniodawczo-doradczym (Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego).


Wykaz załączników:

  1. Ogłoszenie o konsultacjach,
  2. Formularz konsultacji,
  3. Projekt strategi obszaru rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu inowrocławskiego,
  4. Załączniki do diagnozy,
  5. Załączniki do strategii.

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo\

Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Rojewo”. Projekt systemowy jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja planowana jest na okres: sierpień 2014 - czerwiec 2015.      

 

 

 

 

 

 

 

Głównym celem projektu jest

Podniesienie jakości pracy 3 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Rojewo, poprzez ich dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

Projekt zakłada zakup dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości , dostosowanie pomieszczeń oraz organizacje placu zabaw.

Pewniejsza przyszłość  w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie

 

Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie projektu „Pewniejsza przyszłość  w Gminie Rojewo – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Rojewie”. Projekt systemowy jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja planowana jest na okres: sierpień 2014 - czerwiec 2015.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych w Gminie Rojewo u 120 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Publicznym Gimnazjum w Rojewie.

 

Projekt zakłada wzmocnienie potencjału rozwojowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, ICT, podniesienie świadomości ekologicznej oraz kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, świadomości ekspresji kulturalnej, tożsamości regionalnej, wychowania patriotycznego oraz wzrost wiedzy i świadomości w zakresie kierunków kształcenia poprzez udział      w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

W ramach Projektu zostanie zorganizowanych Projekt 925 godzin dodatkowych, bezpłatnych zajęć dydaktycznych:

  • ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych;
  • dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • oraz realizacje ścieżek edukacyjnych w formie wycieczek edukacyjnych.

W ramach Projektu zostanie doposażona baza materiałów dydaktycznych i sprzętu Publicznego Gimnazjum w Rojewie

Gmina Rojewo realizuje zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pozyskanych z zewnątrz.

W latach 2010 - 2014 Gmina Rojewo pozyskała dotacje z funduszy Unii Europejskiej, dotacje z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 oraz dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W finansowaniu inwestycji pomocne były również pożyczki z WFOŚiGW i pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczki z Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim. Pozyskane środki finansowe przeznaczono w większości na inwestycje w infrastrukturę gminną.

Więcej