Opłaty od osób fizycznych

Sposób segregowania odpadów

Stawka od jednej osoby

Odpady zbierane w sposób selektywny

30 zł

stawka opłaty podwyższonej w przypadku zgłoszenia przez firmę dobierającą odpady braku segregacji odpadów na danej nieruchomości, mimo ustawowego obowiązku

60 zł

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym  1 zł