1. Podstawa prawna:
 2. Wymagane dokumenty (do pobrania w Urzędzie Gminy, pokój Nr 5, w godzinach urzędowania):
  • informacja:
   • podatek od nieruchomości (IN-1),
   • podatek rolny (IR-1),
   • podatek leśny (IL-1);
  • inne dokumenty będące w posiadaniu podatnika mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub na zmianę wysokości naliczonego podatku (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, decyzja o zarejestrowaniu działalności gospodarczej w nieruchomości, decyzja o wykreśleniu działalności gospodarczej).

Informacja

Osoby fizyczne (podatnicy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego) są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu (Wójtowi Gminy Rojewo - ze względu na położenie nieruchomości, gruntu, lasu) informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informację o gruntach i informację o lasach, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru (do pobrania w Urzędzie Gminy Rojewo, pokój Nr 5, w godzinach urzędowania), w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie  obowiązku podatkowego w zakresie  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, lub informować o zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość podatku w terminie jak wyżej, podstawa prawna art. 6 ust. 6 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)


Obsługa kasowa

Terminy i godziny wypłat dla klientów z poszczególnych miejscowości według ustalonego harmonogramu (podane do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy). W celu uniknięcia kolejek w dni wypłat świadczeń, prosi się o bezwzględne przestrzeganie ustalonych reguł.