Azbest 

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.

Zgodnie z § 10 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informację o wyrobach zawierających azbest wójtowi gminy corocznie w terminie do 31 stycznia.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Usunięcia azbestu ze swojego gospodarstwa może dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

EWIDENCJA FIRM WYWOZOWYCH SUBSTANCJE SZKODLIWE

Wszystkie prace związane z usuwaniem azbestu, muszą być prowadzone na mokro. 
Zapobiega to uwalnianiu włókien azbestowych do powietrza i minimalizuje ich wdychanie do płuc,

Zdemontowane wyroby zawierające azbest są niebezpiecznymi odpadami i zakazane jest ich powtórne wykorzystywanie,

Niebezpieczne odpady zawierające azbest muszą być unieszkodliwione poprzez składowanie w odpowiednio wyznaczonych do tego miejscach, nie mogą być pozostawione na terenie posesji, bądź wyrzucane na „dzikie wysypiska”.

Właściciel każdego gospodarstwa ma obowiązek skontrolować czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać oceny ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone, mogą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli.

Informację o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w gospodarstwie należy zamieścić w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”, który należy przekazać do właściwego organu nadzoru budowlanego.

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST