Przebudowa placu zabaw w Rojewie

Przedstawiamy projekt przebudowy placu zabaw w Rojewie: Projekt

Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w konsultacjach przedmiotowej koncepcji.
Prosimy o przedstawienie swoich uwag, opinii lub propozycji zmian planowanej inwestycji. Państwa aktywność w procesie powstawania projektu nowego placu zabaw przyczyni się do przyjęcia optymalnych rozwiązań, które w największym stopniu będą odpowiadały potrzebom naszej społeczności. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 kwietnia 2022 r. do 20 kwietnia 2022 roku.

1. Projekt przebudowy placu zabaw w Rojewie - do konsultacji

konsultacje_pa

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu

Strategii Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), uchwałą nr IX/76/2003 Rady Gminy Rojewo z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Rojewo oraz uchwałą nr XXIX/187/2021 Rady Gminy Rojewo z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu projektu Strategii Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art., 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Rojewo oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu lub na formularzu elektronicznym w terminie od 17 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. lub podczas zebrań sołeckich.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rojewo@rojewo.pl

Formularz elektroniczny znajduje się pod linkiem:

https://www.survio.com/survey/d/Z2O5G9X2W6L9A1S5W

Spotkania konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2021-2027 odbywać się będą w trakcie zebrań sołeckich.