Zakres obowiązków pracowników
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

Kierownik:

 1. Bieżące kierowanie działalnością Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury.
 2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na jego funkcjonowanie i inicjowanie nowych działań.
 3. Inne.

Księgowa:

 1. Prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną.
 2. Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej materiałów, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych.
 3. Środki trwałe – aktualizacja, sprawozdawczość.
 4. Zatwierdzanie do wypłaty operacji finansowych oraz listy płac.
 5. Inwentaryzacja – prawidłowe i terminowe przeprowadzenie oraz rozliczenie.
 6. Nadzorowanie prawidłowości naliczeń ZUS i podatków.
 7. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych i rocznych z wykonania budżetu.
 8. Stała kontrola gospodarki finansowej i materiałowej w podległych placówkach.
 9. Rozliczanie kosztów podróży.
 10. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

Podinspektor:

 1. Sporządzanie list płatniczych.
 2. Prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac – sprawozdawczość.
 3. Prowadzenie dokumentacji zasiłków chorobowych i macierzyńskich, ojcowskich, rodzinnych, wychowawczych i naliczanie ich zgodnie z przepisami ZUS.
 4. Podatek dochodowy od wynagrodzeń, dokumentacja, potrącenia i rozliczanie roczne oraz miesięczne.
 5. Elektroniczne przekazywanie składek do ZUS i rozliczeń PFRON.
 6. Sporządzanie i naliczanie kapitału początkowego.
 7. Prowadzenie kart wynagrodzeń.
 8. Prowadzenie księgowości syntetycznej.
 9. Przygotowywanie SIO.
 10. Obsługa administracyjna pożyczek mieszkaniowych (wnioski, umowy).
 11. Inne.

Inspektor:

 1. Obsługa kasowa podległych placówek:
  • prowadzenie raportów kasowych i kwitariuszy;
  • prowadzenie rejestrów depozytów;
  • dokonywanie wypłat,
  • sporządzanie przelewów.
 2. Ewidencja i rozliczanie zaliczek udzielonych pracownikom.
 3. Prowadzenie korespondencji biura.
 4. Prawidłowe i terminowe rozliczanie przeprowadzanych inwentaryzacji w podległych placówkach.
 5. Prawidłowa ewidencja ilościowa, wartościowa , materiałowa (rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych).
 6. Obsługa finansowa pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników.
 7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w zakresie pomocy księgowej.
 8. Współorganizowanie imprez masowych i wydarzeń kulturalnych na terenie gminy.
 9. Rozliczanie realizowanych projektów unijnych, kompletowanie dokumentacji do rozliczeń.
 10. Sporządzanie sprawozdań opisowych.
 11. Inne.

Podinspektor ds. sportu i kultury:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu kultury i sportu, w tym nadzorowanie działalności Hali Sportowej i boiska sportowego w Rojewie w zakresie działań realizowanych przez SZOiK, współdziałanie z instytucjami kultury, bieżąca współpraca z twórcami i działaczami kultury oraz sportu.
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w zakresie działalności kulturalnej i sportowej.
 3. Działania na rzecz pozyskiwania pozabudżetowych środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury i sportu.
 4. Współudział w opracowywaniu wieloletnich planów i strategii.
 5. Współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców gminy.
 6. Podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z podmiotami działającymi na rzecz kultury i sportu.
 7. Inne

Telefon: (52) 35 11 320