adres:

88 – 111 Rojewo

telefon:

52 35 113 24 wew. 25, 13

fax:

52 35 113 24

e-mail:

ref.rolny@rojewo.pl

kierownik:

Marcin Wijata

urzędowanie:

od poniedziałku do piątku w godzinach

715 – 1515

Pracownicy

  1. Marcin Wijata - Kierownik referatu
  2. Justyna Wojtysiak - Inspektor
  3. Joanna Sobocińska – referent

ZAKRES PRACY REFERATU

W Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego

realizowane są w szczególności:

  1. Gospodarowanie gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.
  2. Gospodarowanie zasobami mienia komunalnego.
  3. Wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcia nieruchomości.
  4. Sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym lub prawnym.
  5. Sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów, sprzedaż wolnych budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i działek na drodze przetargu.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących podziału nieruchomości.
  7. Przeprowadzanie spisów rolnych.
  8. Sprawy rozgraniczeń nieruchomości.
  9. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
  10. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
  11. Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów z nieruchomości.
  12. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami i nasadzeniami.
  13. Współpraca z jednostkami kontraktującymi w szczególności: Izbami Rolniczymi, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Państwowym Inspektoratem Ochrony Roślin.
  14. Prowadzenie spraw związanych z produkcją rolną.
  15. Sprawy zaopatrzenia w wodę, a mianowicie zawieranie umów i wymiar należności.
  16. Współpraca z jednostkami gospodarczymi w przestrzeganiu ustawy o nasiennictwie.
  17. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
  18. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.
  19. Prowadzenie archiwum zakładowego i kroniki Urzędu Gminy.
  20. Zawieranie umów i wymiar za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.
 
  1. Sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zmian.
  2. Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.
  3. Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  4. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
  5. Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   przestrzennego gminy oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  6. Prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę.
  7.  Opiniowanie zgodności podziałów geodezyjnych ustaleniami planów miejscowych.

Zakres czynności Wiesława Wesołowskiego - leśnictwo i gospodarka łowiecka.

  1. Współdziałanie z dzierżawcami obwodów łowieckich w zagospodarowaniu łowieckich obszarów gminy.
  2. Sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa.
  3. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości.
  4. Prowadzenie spraw związanych z zalesieniami i nasadzeniami.
  5. Wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew i krzewów.