W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

                       Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

                       Kamil Szulc

Gmina Rojewo
Gmina Rojewo

       W dniu 15.02.2023 r. do Urzędu Gminy w Rojewie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja biegu szlakiem-Żołnierzy Wyklętych”.  Wobec powyższego zgodnie art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

       Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mail: szoik@rojewo.pl

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF.

 

Wobec powyższego wspólnie z SMB przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę, w której możecie przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe. Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2023 r. Gmina Rojewo rozpoczyna nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na okres 2023.

Wnioski może składać osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.).

Zakup węgla po preferencyjnych cenach odbywać się będzie w okresie od 01.01.2023 r do 30.04.2023 r.

Wnioski można składać do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Według ustawy maksymalna cena tony węgla nie przekroczy kwoty 2 000,00 zł brutto. Odbiór węgla możliwy będzie po opłaceniu faktury.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla można składać w Urzędzie Gminy w Rojewo, Rojewo 8, 88-111 Rojewo lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

Załączniki: 

1. WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STALEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 2023 r. 

Szanowni mieszkańcy.  Od dziś umożliwiamy składanie przez internet wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.


Wniosek jest dostępny na stronie https://rojewo.gmina.plus/