RO.I.623.1.11.2013

INFORMACJA

                Urząd Gminy w Rojewie informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych w 2014r. W związku z tym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które planują w 2014 roku skorzystać z dofinansowania obejmującego następujące koszty kwalifikowane: demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub zabezpieczenie odpadów zawierających azbest, mogą złożyć w Urzędzie Gminy Rojewo (pokój nr 8 lub 12) oświadczenia o realizacji w 2014r. wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na terenie nieruchomości.

Dane te należy przedłożyć w tut. Urzędzie Gminy w terminie do dnia 31 grudnia 2013r.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać tylko te jednostki, które zostały ujęte w gminnej inwentaryzacji odpadów azbestowych.

Po uzyskaniu przez gminę promesy otrzymania dotacji właściciele nieruchomości, na których będzie w 2014r. prowadzony demontaż pokryć dachowych muszą przedłożyć uwierzytelnioną kopię zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.

Demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych w zgłoszonych lokalizacjach na terenie Gminy zajmie się firma wyłoniona w drodze przetargu. Dotacja musi zostać rozliczona do końca 2014r. W tym terminie Gmina musi przedłożyć w WFOŚiGW protokoły odbioru robót oraz oryginały i kopie kart przekazania odpadu na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym zakresie.

Załączniki:

1. Oświadczenie

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

Azbest 

Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia – włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.

Więcej