Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Rojewie ogłasza konkurs na Logo Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet w postaci znaku graficznego, który stanie się oficjalnym elementem identyfikacji graficznej. Wybrane logo przeznaczone do celów identyfikacyjnych i reprezentacyjnych. 
W szczególności umieszczone zostanie na :
•    plakatach, 
•    ulotkach, 
•    nośnikach reklamy zewnętrznej,
•    gadżetach promocyjno- reklamowych.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rojewo.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Rojewo. Autor najlepszego logo otrzyma zestaw nagród. 
Propozycje proszę kierować na adres Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet, Rojewo 8, 88-111 Rojewo. Konkurs na logo trwa do 15 listopada 2015 roku.    
                                                          

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGOTYPU STOWARZYSZENIA GMINNEJ RADY KOBIET

I. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU

1. Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet, zwane dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na LOGOTYP Stowarzyszenia.

2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu LOGOTYPU STOWARZYSZENIA GMINNEJ RADY KOBIET, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną stowarzyszenia i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:

a) plakatach, ulotkach

b) ogłoszeniach prasowych

c) gadżetach okolicznościowych

d) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

e) nośnikach reklamy zewnętrznej

3. LOGOTYP STOWARZYSZENIA powinien jednoznacznie kojarzyć się ze Stowarzyszeniem w syntetyczny sposób wyrażać jego charakter i aspiracje.

4. W warstwie informacyjnej LOGOTYP STOWARZYSZENIA zawierać musi nazwę stowarzyszenia.

II.  UCZESTNICY KONKURSU

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, gminny. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych z terenu gminy Rojewo.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt. III niniejszego   Regulaminu

3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 prace

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

III. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1. Projekt wykonany w wersji kolorowej (dopuszczalne jest użycie maksimum 4 kolorów) i czarno-białej powinien być wykonany w wersji komputerowej i dostarczony na nośniku CD. Na odwrocie koperty  powinno znaleźć się Imię i nazwisko oraz adres uczestnika konkursu.

2 . Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom.

IV. OCENA PRAC

1. Konkurs jest jednoetapowy.

2. Kryteria oceny prac:

 Walory artystyczne: spełnienie warunku opisanego w I. 3., pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność. 

3. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w następującym składzie:

1. Agnieszka Miszczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet

2. Renata Stępniak  -  vice-przewodnicząca Stowarzyszenia GRK

3. Danuta Linczak – skarbnik Stowarzyszenia GRK

4. Dorota Rucińska – sekretarz Stowarzyszenia GRK

4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Prace konkursowe, z dopiskiem na opakowaniu „LOGOTYP STOWARZYSZENIA GMINNEJ RADY KOBIET” należy przesłać lub złożyć do dnia 15.11.2015 r. pod adresem:

Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet

Rojewo 8

88-111 Rojewo

2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia projektów powstałych w trakcie przesyłki.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 25.11.2015 r.

2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie urzędu Gminy Rojewo oraz w kolejnym numerze Gazetki Gminnej.

3. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o jego rozstrzygnięciu odrębnym pismem.

4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

VII. NAGRODA

1. Komisja dokona wyboru 1 zwycięskiego  projektu LOGOTYPU STOWARZYSZENIA GMINNEJ RADY KOBIET. Autor zwycięskiej pracy otrzyma zestaw nagród książkowych.

2. Ostateczną decyzję o skierowaniu projektu LOGOTYPU STOWARZYSZENIA GMINNEJ RAD KOBIET do realizacji podejmie Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet  kierując się wskazaniami Komisji

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu : 504 270 341

Gmina Rojewo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców przystąpiła do opracowania dokumentu:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo

Dokument obejmie swoim zakresem stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

Załączniki do pobrania:

  1. Odezwa do mieszkańców,
  2. Ankieta dla społeczeństwa,
  3. Ankieta dla przedsiębiorców.

ĆWICZENIA RENEGADE - w dniach 13 -15 października 2015 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie syganł alarmowy (syrena) dotycząca zagrożenia z powietrza.