Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.Gmina Rojewo wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Do złożenia o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów objętych programem.

        W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów. W związku z powyższym w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. (piątek) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Rojewo mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia należy złożyć w formie pisemnej na stanowisko ds. odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej ( pokój nr 17) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Rojewo, 88-111 Rojewo 8, (decyduje data stempla pocztowego).
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie Rojewa będzie uzależniona od uzyskania dotacji.


Pobierz: Kartę zgłoszenia

                            Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w formie:

 • umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął - obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r.
 • odroczenia terminu płatności składek,
 • rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,
 • zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużenia.

Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodarstwa), gdy szkody potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MRiRW.

Przekazano za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

ROK 2019

                          Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet od listopada do lutego przyszłego roku realizować będzie projekt społeczny AKADEMIA LIDERA  skierowany do 16 osób wykluczonych , czyli : niepełnosprawnych oraz seniorów niesamodzielnych (od 65 lat)  lub korzystających ze wsparcia pomocy społecznej (od 60 lat). Część działań skierowana będzie do 16 osób z najbliższego otoczenia uczestników, które są pełnosprawne, nie są seniorami i nie korzystają z pomocy społecznej, a chcą miło i twórczo wykorzystać wolny czas w okresie jesienno-zimowym.

W ramach projektu zaplanowano 3 moduły zajęć. Pierwszy moduł to warsztaty aktywizacji społeczno-obywatelskiej mające na celu wzmocnienie cech liderskich i postaw proaktywnych w wiejskiej społeczności oraz wyjazd w ramach dobrych praktyk. Drugi moduł to warsztaty kulinarne, rękodzielnicze i animacji czasu wolnego . W tych działaniach będą uczestniczyć także osoby z najbliższego otoczenia osób wykluczonych.  Ostatni moduł to wsparcie indywidualne psychologa i animatora , dostępne tylko dla uczestników (a nie osób z ich najbliższego otoczenia). W ramach tych konsultacji specjalista pracować będzie nad zaktywizowaniem uczestnika w obszarze motywacji i jego wewnętrznych blokad powodujących niską aktywność społeczną.

Gminna Rada Kobiet z grantem na aktywizację społeczną

Zajęcia odbywać się będą w świetlicy w budynku Szkoły Podstawowej w Rojewie 131 z podziałem na grupy dopołudniowe (zajęcia w godz. 8.30-12.30 ) i popołudniowe (zajęcia w godz. 16.00-20.00 ). Towarzyszyć im będzie drobny poczęstunek.

Informacji o projekcie udziela prezes Stowarzyszenia GRK pani Agnieszka Miszczyk pod nr tel. 504 270 341. Zgłoszenia osób zainteresowanych  można dokonać osobiście  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (Rojewo 8 ) w godzinach pracy. Zapisy na specjalnych formularzach dostępnych w GOPS-ie, sekretariacie Urzędu Gminy  ruszają od 9 września i potrwają do 23 września.

Realizacja działań możliwa jest dzięki pozyskaniu z Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli grantu w wysokości 48999 zł.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie serdecznie zapraszamy dnia 17 października
o godz. 16.00 na spotkanie informacyjne do świetlicy szkolnej. Będzie tam również możliwość zapisania się na miejscu. Prosimy o  zabranie  ze sobą okularów i nr PESEL niezbędnych do  wypełnienia dokumentów.

       W związku z awarią na stacji uzdatniania wody w dniu 02.10.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody. W momencie usunięcia awarii zostanie ona natychmiast dostarczana.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

ROK 2019

Projekt partnerski pt. „E-urzędy przyjazne interesantom w powiecie inowrocławskim” jest realizowany od 01.04.2018r. do 30.06.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

 

 1. MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
 2. Gmina Dąbrowa Biskupia
 3. Gmina Gniewkowo
 4. Gmina Inowrocław
 5. Gmina Rojewo
 6. Gmina Złotniki Kujawskie
 7. Edukacja IT Sławomir Malec

 

Wartość projektu wynosi: 937 228,75 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 787 230,75 PLN

 

Cel projektu

 

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 5 Urzędach JST z powiatu inowrocławskiego woj. kujawsko-pomorskiego, objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających zarządzanie usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. do 30.06.2019”

 

Zadania zaplanowane w projekcie:

 

 1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w 5 urzędach JST, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 5 urzędach JST
 2. Wdrożenie rozwiązań w 5 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję
 3. Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 5 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
 4. Doskonalenie kompetencji 26 kadr z 5 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
 5. Doskonalenie kompetencji 17 kadr z 5 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
 6. Doskonalenie kompetencji 73 kadr w 5 urzędach JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 

 

 

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

 

 1. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniających pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
 2. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
 3. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
 4. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
 5. 5 jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3
 6. 116 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
 7. 5 jednostek samorządu terytorialnego, które uruchomiły punkt potwierdzania profilu zaufanego (PPPZ) (Zad.1)
 8. 35 opracowanych formularzy elektronicznych do e-usług (Zad.1)
 9. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań w 5 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych oraz nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
 10. 10 przeszkolonych osób dla potrzeb wdrożenia rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania satysfakcją klienta w 5 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców (Zad. 3)
 11. 25 przeszkolonych osób (warsztat wyjazdowy) z zakresu zarządzania jakością dla potrzeb implementacji rozwiązań zarządczych w 5 JST (Zad. 3)
ROK 2019
ROK 2019
ROK 2019

              Na podstawie IMiGW-PIB informujemy, że prognozuje się  w dniach od 27.07.2019 r. do 28.07.2019 r. wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. A od dnia 28.07.2019 r. do 29.07.2019 r. prognozuje się temp. maks. w dzień do 33°C.

Informujemy, że na terenie gminy Rojewo wystąpiła susza w kolejnych rodzajach upraw na następujących kategoriach glebowych:


Piaski luźne (I kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża ozime
• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Rośliny strączkowe
• Tytoń
• Truskawki
• Warzywa gruntowe
• Krzewy owocowe


Piaski gliniaste (II kategoria podatności na suszę wg. IUNG):


• Zboża jare
• Kukurydza na ziarno
• Kukurydza na kiszonkę
• Krzewy owocowe
• Rośliny strączkowe


Wnioski o oszacowanie strat można pobrać z załączników lub w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. 9.

Pobierz wniosek

        W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Urzędu Gminy w sprawie suszy rolniczej informujemy, że na terenie  gminy nadal nie została ona stwierdzona przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Niestety w tej sytuacji przepisy prawne nie pozwalają na powołanie komisji ds. szacowania szkód. W tej sytuacji pozostało nam tylko wystosowanie apelu do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, którego treść znajduje się poniżej:

UWAGA ROLNICY!

ODBIÓR CZYSTYCH, OPRÓŻNIONYCH POJEMNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

25.06.2019 - Liszkowo, Wybranowo, Ściborze, Topola, Mierogoniewice,

26.06.2019 - Budziaki, Żelechlin, Rojewo, Płonkówko, Płonkowo,

27.06.2019 - Liszkowice, Jezuicka Struga, Jurancice, Jarki, Stara Wieś,

28.06.2019 - Zawiszyn, Osiek Wielki, Osieczek, Rojewice, Magdaleniec, Glinno Wielkie

W dniu odbioru należy umożliwić firmie Sanikont odbiór pojemników poprzez wystawienie pojemnika poza teren nieruchomości. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje nałożenie kary finansowej oraz może wpłynąć na wzrost wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Rojewo realizowany jest projekt pt.:

 

Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Rojewo

 

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od 01.09.2019 r. do 30.06.2021 r.

Celem projektu  jest nabycie przez 249 Uczniów (120 Kobiet) kompetencji kluczowych, wsparcie 43 Uczniów (15 Kobiet) ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

(w tym 6 osób z niepełnosprawnościami).

W ramach projektu, w szkole doposażonych zostanie 7 pracowni do prowadzenia zajęć,

w tym 3 pracownie matematyczne i 4 pracownie, w których prowadzone są przedmioty przyrodnicze.

15 nauczycieli (15 Kobiet ) w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2021 r. podniesie kompetencje zawodowe w ramach realizowanego projektu.

 

 

Wartość projektu: 775 736,02 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 659 375,61 zł

ROK 2019

13 i 14 czerwca b.r. (czwartek, piątek), zajęcia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rojewie, zostają skrócone do 30 min. (jednostka lekcyjna).

        W związku z powyższym odwozy dzieci dojeżdżających będą odbywały się następująco:

- I odwóz- 11:10 sprzed Szkoły Podstawowej w  Liszkowie

                  11:25 sprzed Szkoły Podstawowej w Rojewie

                11:45 sprzed Szkoły Podstawowej w Ściborzu

- II odwóz – 12:40 zgodnie z dotychczasowym planem odjazdu

ROK 2019

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU PROWADZI REKRUTACJĘ MŁODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Dołączając do nas masz możliwość nauki w następujących formach kształcenia:

 

 • VII i VIII KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- przyuczenie do wykonywania określonej pracy
- wynagrodzenie za praktyczną naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu iwynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach;

 

 • I, II, III KLASA SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

- możliwość nauki od 15 roku życia
- system nauki: dzienny
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki wróżnych zawodach

 • RZEMIEŚLNICZA NAUKA ZAWODU ORAZ SZKOLENIE KURSOWE – FORMA POZASZKOLNA


- nauka zawodu u rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych
- brak obowiązku kontynuowania nauki w szkole
- system nauki: dzienny
- egzamin państwowy dający pełne kwalifikacje zawodowe
- wynagrodzenie za naukę zawodu zgodne z rozporządzeniem o zatrudnianiu i wynagradzaniu młodocianych
- możliwość nauki w zawodach rzemieślniczych

 

PAMIĘTAJ!!!

NAUKA JEST BEZPŁATNA!!!

ZA PRAKTYKI OTRZYMUJESZ WYNAGRODZENIE NA WŁASNE POTRZEBY!!!

BĘDZIESZ MIAŁ MOZLIWOŚĆ ROZWINĄĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA ORAZ ZWIEDZIĆ POLSKĘ I NIE TYLKO J!!!

 

HUFIEC PRACY W INOWROCŁAWIU, ul. Metalowców 7,  tel. 52 307 01 49

e-mail: 2-3hp.inowroclaw@ohp.pl

      Urząd Gminy w Rojewie informuję, że firma odbierająca odpady w piątek 31.05.2019 r. rozwiązała umowę świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo. W związku z powyższym planowany odbiór odpadów w czerwcu odbędzie się w innych dniach niż w harmonogramie po wyłonieniu nowej firmy. Informacja dotycząca nowych terminów odbioru dostępna będzie na stronie www.rojewo.pl.

ROK 2019

INFORMUJEMY, ŻE PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W ROJEWIE W DNIACH 01.05.2019R. ORAZ 04.05.2019 R. BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

Życzenia Wielkanocne

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,
nadeszła z dużym sukcesem u Twego boku,
aby życie układało Wam się zdrowo,
zarówno prywatnie jak i zawodowo.
Jak najwięcej chwil radosnych,
i przepięknej wiosny!


Życzy Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski

wraz z Przewodniczącą Rady Gminy - Joanną Mąką

        Urząd Gminy w Rojewie informuje, że w dniu 20.04.2019 r. tj. Wielka Sobota Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

           Kolorowe palmy, stroiki, zajączki, baranki, oryginalne wydmuszki i pisanki , a także kartki świąteczne - to tylko niektóre "dzieła", jakie można było kupić na III Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym 7 kwietnia 2019 r w hali w Rojewie. Głównym celem, jaki przyświeca organizacji kiermaszu jest promocja lokalnych twórców ludowych, utrwalenie świątecznych tradycji i zwyczajów oraz integracja środowisk lokalnych. W tegorocznym kiermaszu swoje rękodzieła zaprezentowały: Stowarzyszenie „Złote Kłosy” Rojewo , Pani Alicja Jakubowska, Pani Danuta Linczak, Pani Władysława Czochór, Pani Bożena Kłosowska, Pani Aleksandra Sidorowicz, Pani Renata Oliwa Martyna Waloch-Małolepsza, Małgorzata Link, Pani Magdalena Tarasek, Pani Barbara Gołębiewska Pani Wioletta Buzuk, Pani Edyta Krawczyk, Sołectwo Rojewo. W ramach obchodzonego również w tym dniu Światowego Dnia Zdrowia przy jednym ze stoisk można było zbadać swój wiek metaboliczny i zakupić różnego rodzaju kosmetyki naturalne firmy Thian De. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych, którzy mogli bezpłatnie skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni i własnoręcznie ozdobić pisankę. W trakcie kiermaszu został rozstrzygnięty konkurs na „Najlepszy Sernik Wielkanocny". Do udziału w konkursie swoje serniki zgłosiły: KGW Liszkowo, Sołectwo Liszkowo, Barbara Gołębiewska-Rojewice, Halina Krzewina-Płonkówko, Danuta Linczak-Stara Wieś, Władysława Czochór- Zawiszyn. Poziom był wyrównany, komisja w składzie: Rafał Żurowski- Wójt Gminy Rojewo- przewodniczący komisji, Aneta Miklas właścicielka Cukierni „Wypieki Domowe”-członek komisji, Jan Prusak właściciel Cukierni „Manufaktura Słodkości” miała trudne zadanie, by wyłonić zwycięzcę. Kryteria jakie komisja wzięła pod uwagę to: walory smakowe, estetyka podania, elementy dekoracyjne związane z tradycją wielkanocną, oryginalność i pomysłowość. Podczas Kiermaszu wręczono również nagrody i dyplomy dla Sołectw za udział w konkursie na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. 
Poniżej przedstawiamy wyniki:
Konkurs „Sernik”
I miejsce KGW Liszkowo
II miejsce Władysława Czochór- Zawiszyn
III miejsce Barbara Gołębiewska-Rojewice

Wyróżnienia: Sołectwo Liszkowo
Konkurs „Palma”
Wyniki:
Miejsce I Sołectwo Jaszczółtowo-Jezuicka Struga 
Miejsce II Sołectwo Płonkówko
Miejsce III Sołectwo Rojewice

Wyróżnienie Sołectwo Wybranowo, Sołectwo Płonkowo


Organizatorzy dziękują serdeczne raz jeszcze wszystkim wystawcom i osobom zaangażowanym w organizację Kiermaszu.

Zdjęcie dostępne na stronie Facebook Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie

ROK 2019

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocnąGmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i kultury w Rojewie ogłasza konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocną oraz rozwijaniem inwencji twórczej.

Mamy nadzieję, że konkurs stworzy okazję do indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, promocji dorobku kulturowego wsi, integracji środowisk wiejskich oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

 

Zachęcamy serdecznie wszystkie sołectwa do udziału w konkursie.

 

Regulamin Konkursu

ORGANIZATOR

 • Gmina Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

CEL:

 • Kultywowanie i popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą,
 • Promocja dorobku kulturowego wsi,
 • Integracja środowiska lokalnego,
 • Stworzenie okazji do zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form jej zdobienia.

UCZESTNICY:

 • Sołectwa Gminy Rojewo

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Na konkurs należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną tradycyjną palmę wielkanocną- jedna palma z danego sołectwa( ze względów technicznych długość palmy nie powinna przekroczyć 1,5 metra),
 • Palmy powinny być wykonane z materiałów naturalnych: bukszpanu, bazi, żarnowca, suchych kwiatów, bibuły, wstążek itp.
 • Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności: gotowe(kupione), wykonane ze sztucznych gotowych(kupionych) materiałów i elementów zdobniczych.

PRZEBIEG KONKURSU:

 • Palmy należy dostarczyć do 1 Kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 do biura Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury  w Rojewie.
 • Dostarczone na konkurs palmy zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 Kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 w hali sportowej w Rojewie podczas III Kiermaszu Wielkanocnego, gdzie nastąpi ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.

KRYTERIA OCENY:

Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:

 • estetykę wykonania
 • zgodność z regulaminem
 • pomysłowość i inwencję twórczą
 • dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych

NAGRODY:

 • za najpiękniejsze palmy przyznane zostaną nagrody rzeczowe (nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca)
 • na stronie internetowej www.rojewo.pl zostaną opublikowane wyniki konkursu oraz galeria zdjęć z konkursu.

KONTAKT:

 • Osoba odpowiedzialna z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu-Pan Bartłomiej Zieliński tel.533 322 504 lub 785546454
ROK 2019
ROK 2019

Wójt Gminy Rojewo informuje, że w odpowiedzi na konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wsparcia w 2019 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. wpłynęło 8 ofert. Dokonano oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Do dofinansowania wybrano 7 zadań publicznych.

Podział środków na powierzenie zadań publicznych przedstawia się następująco:

w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewicach – 3 000,00 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna  w Rojewie – 3 000,00 zł
 • Ludowy Zespół Sportowy „Znicz”  – 29 000,00 zł

w zakresie wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Kujawskie Stowarzyszenie „Złote Kłosy” – 2 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet – 4 500,00 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej – 5 500,00 zł
 • Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Wrzos” – 2 500,00 zł

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późń.zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (tzw. opłata retencyjna). Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem (np. kostka brukowa), mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata będzie ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia będzie zobowiązany wnieść  ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczona zostanie  mu informacja. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Mieszkańcy gminy Rojewo, zobowiązani na podstawie Prawa wodnego do ponoszenia opłaty retencyjnej, proszeni są o dostarczenie wypełnionych oświadczeń do Urzędu Gminy Rojewo, pokój nr 9, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.

 

 

Przykład nieruchomości podlegającej opłacie:

Nieruchomość składająca się z działek o numerach 128/1 oraz 128/2 objęta jest księgą wieczystą o numerze BY1I/00012345/1. Suma powierzchni działek składających się na nieruchomość wynosi 4030 m2 (40,30ar), a więc przekroczony jest określony ustawą próg 3500 m2.

Na nieruchomości usytuowane są:

budynek mieszkalny, budynek usługowo handlowy, budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy : 1250 m2 (12,50ar)

parking z kostki brukowej: 1427 m2 (14,27ar)

droga utwardzona: 228 m2 (2,28ar)

Łączna suma powierzchni uszczelnionej, a więc mającej wpływ na zmniejszenie retencji terenowej wynosi: 2905 m2 (29,05ar)

Stosunek powierzchni uszczelnionej do całkowitej powierzchni nieruchomości wynosi (2905 m2/4030 m2) 0,72 czyli 72%. a więc nieruchomość spełnia drugie określone w ustawie kryterium – wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.

Nieruchomość nie posiada przyłącza do systemu kanalizacji deszczowej, ani innego odprowadzenia wód opadowych, tym samym podlega obowiązkowi opłaty „retencyjnej”.

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenie 

ROK 2019