W związku z zaistniałym incydentem dotyczącym sugerowania przez agenta ubezpieczeniowego rozszerzenia ubezpieczenia KRUS i powoływania się na rekomendację Urzędu w tym zakresie, uprzejmie wyjaśniam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2023, poz. 208), polegające m.in. na obejmowaniu ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym rolników. KRUS nie prowadzi działalności mającej na celu ubezpieczania na życie lub ubezpieczania majątku. Tym samym powoływanie się przez agentów ubezpieczeniowych świadczących przedmiotowe usługi  na referencje Kasy jest niezgodne z prawdą.

Fundusz Składkowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracuje jedynie z AGRO Ubezpieczeniami TUW. W ramach tej współpracy Kasa nie przekazuje agentom ubezpieczeniowym danych osobowych swoich klientów.

Proszę Ubezpieczonych i Świadczeniobiorców KRUS o informowanie jednostek terenowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o każdym zdarzeniu,
w ramach którego agenci ubezpieczeniowi wykorzystują markę KRUS niezgodnie z jej przeznaczeniem bądź sugerują, że dane osobowe pozyskali z Urzędu.

 

                       Dyrektor OR KRUS w Bydgoszczy

                       Kamil Szulc

ROK 2023
ROK 2023

       W dniu 15.02.2023 r. do Urzędu Gminy w Rojewie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej na realizację zadania publicznego pn.”Organizacja biegu szlakiem-Żołnierzy Wyklętych”.  Wobec powyższego zgodnie art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

       Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze obsługi interesanta, drogą elektroniczną na adres e-mail: szoik@rojewo.pl

1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Biuro ZIT jest na końcowym etapie opracowywania Strategii ZIT BydOF.

 

Wobec powyższego wspólnie z SMB przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę, w której możecie przedstawić swoje opinie i oczekiwania odnoście gminy oraz całego obszaru Metropolii Bydgoszcz. Badanie pozwoli na ujęcie kluczowych wyników w Strategii ZIT BydOF i podparcie budowanych w Strategii celów i pakietów działań.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe. Bardzo proszę o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi.

 

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vvzyjdjov7uzj7wcgmwom13z