W 2022 roku Gmina Rojewo wykonała inwestycję pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na odcinku 950 m w obrębie geodezyjnym: Glinno Wielkie cz. dz. nr 111. Zadanie o wartości 280 602,67 złotych zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z Inowrocławia.


        Gmina Rojewo uzyskała dofinansowanie na inwestycję ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 43 800,00 złotych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych